Skip to main content

Ogólne warunki sprzedaży

PREAMBUŁA
Prowadząc szkółki drzew i krzewów jako Firma rodzinna od 1936 roku, kierujemy się zasadami kupieckiej uczciwości, profesjonalizmu i solidności. Budujemy trwałe relacje z Partnerami handlowymi oraz z innymi osobami i podmiotami związanymi z rynkiem ogrodniczym. Dane słowo cenimy sobie równie wysoko co pisemne uzgodnienia. W miarę rozwoju naszej działalności, dążymy do ustalenia wyraźnych i jednoznacznych zasad współpracy z naszą Firmą. Stąd decyzja o wprowadzeniu w życie Ogólnych Warunków Sprzedaży, które dają odpowiedź na wiele powtarzających się pytań. Jednocześnie pozostajemy otwarci na indywidualne ustalenia istotnych kwestii dotyczących współpracy.

W celu ustalenia zasad wzajemnej współpracy i w celu zapewnienia jak największej przejrzystości w świadczeniu usług przez Szkółkę wprowadza się następujące Ogólne Warunki Sprzedaży.

§1 Definicje
Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadza się następujące definicje:
Szkółka – oznacza spółkę pod firmą Rośliny z Runowa Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Runowie.
Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zawarła ze Szkółką umowę cywilnoprawną w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Szkółki polegającej na sprzedaży Towarów
Strony – oznacza Klienta i Szkółkę.
Konsument – oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Przedsiębiorca – oznacza Klienta, który nie jest Konsumentem.
Towar/Towary – rośliny oferowane przez Szkółkę do sprzedaży. Towarem nie jest świadczenie usług pielęgnacyjnych, doradczych, projektowych, transportowych przez Szkółkę.
Siedziba Szkółki – oznacza Runów ul. Kwitnąca 10.
Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) – niniejszy dokument.

§2 Uwagi ogólne
OWS stanowią integralną część wszelkich umów zawartych pomiędzy Szkółką a Klientem. Uważa się, że OWS są wiążące Stron w momencie zawarcia umowy pomiędzy Stronami. Poprzez zawarcie umowy pomiędzy Stronami rozumie się tryb składania zamówienia, o którym mowa w §2 OWS.
OWS mają charakter przeważający, co oznacza, iż z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych poprzez odpowiednie postanowienia OWS, wyłącza się stosowanie innych warunków, umów, przepisów, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami OWS.

§3 Zamówienia
Z zastrzeżeniem zdania następnego, zamówienia składne są pisemnie, za pomocą faksu albo poczty elektronicznej. Klient uprawniony jest do złożenia zamówienia ustnie w siedzibie Szkółki pod warunkiem, że Szkółka wyrazi na to zgodę i niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia.
Zamówienie składane jest stosownie do dostępności Towarów.
Od momentu złożenia zamówienia Klient jest związany zamówieniem.

Ustala się następującą procedurę składania zamówienia:
a. Klient składa Szkółce zapytanie dotyczące dostępności interesujących Go Towarów;
b. w odpowiedzi na zapytanie Szkółka przedstawia informację dotyczącą dostępności Towarów, cen poszczególnych Towarów, terminów realizacji zamówienia. Szkółka związana jest informacjami wskazanymi w zdaniu poprzednim przez okres 3 (trzech) dni od dnia złożenia odpowiedzi na zapytanie;
c. w oparciu o informacje uzyskane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w lit. b) Klient może złożyć zamówienie;
d. po uzyskaniu zamówienia Szkółka zobowiązana jest do potwierdzenia realizacji zamówienia. Szkółka wolna jest od obowiązku potwierdzenia zamówienia w sytuacji złożenia przez Klienta zamówienia ustnie i niezwłocznego przystąpienia do realizacji zamówienia.
Potwierdzenie realizacji zamówienia następuje w taki sposób, w jaki zamówienie zostało złożone przez Klienta, lub w inny wybrany przez Szkółkę.
Procedura składania zamówienia wskazana w ust 4 lit a)-d) OWS nie ma zastosowania gdy Klient składa zamówienie ustnie w siedzibie Szkółki pod warunkiem, że Szkółka wyrazi na to zgodę i niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia.

§4 Cena i warunki płatności
Wszelkie płatności z tytułu zakupu Towarów dokonywane są przez Klienta w walucie polskiej po doliczeniu niezbędnych podatków, w tym podatku od towarów i usług (Cena). Ceny Towarów podawane są przez Szkółkę zarówno w wartości netto jak i brutto.
Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny za Towar, a także jeśli Towar ma być na zlecenie Klienta transportowany do miejsca wskazanego przez Klienta nie będącego miejscem Siedziby Szkółki zgodnie z postanowieniami §5OWS, Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów transportu.
Z zastrzeżeniem postanowień §4 ust 5 OWS zapłata Ceny następuje w momencie wydania Towaru. Na potrzeby ustalenia obowiązku zapłaty Ceny uznaje się, że w razie dostarczania Towaru w inne miejsce niż miejsce Siedziby Szkółki, momentem wydania Towaru jest moment dostarczenia Towaru na miejsce wskazane przez Klienta.

Strony mogą ustalić inny tryb zapłaty Ceny niż wskazany w §4 ust. 3 OWS, w szczególności ustalić, że zapłata Ceny nastąpi po wydaniu Towaru. Ustalenie innego niż wskazany w §4 ust 3 OWS trybu zapłaty nastąpi w oparciu o odrębne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami.
Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą Ceny, jeśli nie uiści całości Ceny w terminie wskazanym w §4 ust 3 OWS lub w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami §4 ust 4 OWS. W razie zwłoki z zapłatą Ceny Szkółka uprawniona jest do:
a. dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę;
b. odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu do zapłaty Klienta pozostającego w zwłoce.
W razie pogorszenia się sytuacji finansowej Klienta, lub w razie gdy Klient po wykonaniu wcześniejszego zamówienia pozostawał lub pozostaje w zwłoce z zapłatą Ceny, Szkółka jest uprawniona do:
a. wstrzymania dostawy lub wstrzymania wydania Towaru do czasu zapłaty całości Ceny, lub
b. żądania odpowiednich zabezpieczeń, lub
c. odstąpienia od umowy bez ponoszenia z tego tytułu negatywnych konsekwencji.

§5 Odbiór Towaru, transport, opakowanie
Poza przypadkami uzgodnionymi pomiędzy Stronami, Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w miejscu Siedziby Szkółki.
Na zasadzie wzajemnych uzgodnień Strony mogą ustalić warunki i zasady transportu Towaru w miejsce wskazane przez Klienta poza Siedzibą Szkółki. Ustalenie warunków i zasad transportu następuje na mocy odrębnej umowy.
Szkółka zobowiązana jest do sprzedawania Towaru w należytym opakowaniu odpowiadającym właściwościom Towaru. Poprzez właściwe opakowanie uznaje się umieszczenie Towaru w donicy odpowiadającej wielkości Towaru, a także zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniem na czas transportu.

§6 Wymiary, różnice
Wszystkie wymiary Towarów podane są orientacyjnie, dopuszcza się odchylenie od podanych wymiarów w wysokości +/- 10 %.
Dopuszcza się różnice pomiędzy roślinami wchodzącymi w skład tego samego gatunku Towaru spowodowane faktem naturalnie występujących różnic w ramach tego samego gatunku.

§7 Odpowiedzialność za wady Towaru
Z uwagi na fakt, iż Towarami są rośliny żywe wymagające dokonywania odpowiedniej pielęgnacji po wydaniu Towaru, Szkółka ponosi odpowiedzialność za wady Towaru jedynie w zakresie wskazanym w §7 ust 1 lit a)-b) OWS. Szkółka ponosi odpowiedzialność w zakresie:
a. sprzedany Towar odpowiada nazwie, gatunkowi i rozmiarowi, oraz
b. sprzedany Towar w momencie sprzedaży jest rośliną żywą, zdrową, wolną od chorób oraz szkodników.

W sytuacji gdy Towar będzie pielęgnowany przez podmioty profesjonalne, Szkółka może rozszerzyć zakres swojej odpowiedzialności na okoliczności inne niż wskazane w §7 ust 1 OWS po wcześniejszych uzgodnieniach z Klientem.
Szkółka wolna jest od odpowiedzialności w granicach siły wyższej. Poprzez siłę wyższą rozumie się także, lecz nie wyłącznie: suszę, mróz oraz zaatakowanie Towaru przez szkodniki.
W przypadku niezgodności Towaru z umową Szkółka stosownie do swojego wyboru zobowiązana jest bądź do naprawy Towaru, lub do wymiany Towaru na nowy wolny od wad.
Klient będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do zbadania otrzymanego/odebranego Towaru oraz w razie wystąpienia jakichkolwiek wad, za które Szkółka ponosi odpowiedzialność, Klient zobowiązany jest niezwłocznie lecz w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni robocze do zgłoszenia Szkółce na piśmie faktu wystąpienia wad i rodzaju wad. W przypadku gdy Klient jest konsumentem zgłoszenie wad następuje stosowanie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie kodeksu cywilnego.
Odpowiedzialność Szkółki wygasa, w takim zakresie w jakim na skutek zmian dokonanych przez Klienta powstałych na skutek nieudanej próby usunięcia wad Towaru, Towar uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu. Odpowiedzialność Szkółki nie powstaje, gdy przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia Towaru była wadliwa pielęgnacja Towaru przez Klienta.

§8 Odpowiedzialność
Szkółka ponosi odpowiedzialność jedynie w granicach odpowiedzialności za zawinione działania. Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i pogodowe, które uniemożliwiły realizację zamówienia.

§9 Dane osobowe
Klient składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Szkółki oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Szkółkę.
Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§10 Prawo zwrotu Towaru
W razie sprzedaży Towaru drogą elektroniczną na rzecz Konsumenta, zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może zrezygnować z Towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Zwrot Towaru zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 1 może nastąpić w sytuacji, gdy Towar był należycie i właściwie pielęgnowany, nie był zasadzony, nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony. Zwrot Towaru może nastąpić wyłącznie gdy Towar w dalszym ciągu pozostaje zapakowany.
Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.
Szkółka dokonuje zwrotu kwoty równej Cenie Towaru oraz kosztom transportu zwrotnego o ile koszty te nie przekroczą kosztów transportu poniesionych w związku z pierwotną dostawą Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotnego Towaru.

§11 Postanowienia ogólne
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
Towary prezentowane przez Szkółkę nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Jeśli jakikolwiek postanowienia lub część postanowień zawartych w OWS okażą się być postanowieniami nieważnymi, nie powoduje to nieważności OWS, takie postanowienia zostają zastąpione przez ważne postanowienia.

Niniejsze OWS obowiązują od 01 marca 2011 roku.